Arananlar: bağlama duası

SEVGİLİYİ BAĞLAMAK İÇİN DUA

Sevgiliyi bağlamak için dua yüzyıllardır en çok uygulanan yöntemlerden biridir. Bağlama duaları oldukça çeşitlidir. Erkeği kendine bağlamak için ya da kadını kendine bağlamak için okunabilir. Her durumda okunacak bağlama duası farklıdır. Sevgili bağlamak için dua okumak çok sık tercih edilir. Sevgiliyi bağlama duası okuyarak birçok bağlama uygulaması yapılır.

SEVGİLİYİ BAĞLAMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNMALIDIR?

 

Bu konuda herkes için net ve kesin bir bilgi vermek yanlış olacaktır. Sevgililerin durumu, kişilikleri duaların tesirinde rol oynamaktadır. Sevgili bağlama duaları okumadan önce medyum hocadan danışmanlık almakta fayda vardır. Dualar, insanların dileklerini Allah’tan isteme biçimleridir. Bu sebeple asla büyü ya da diğer manevi çalışmalarla karıştırmamak gerekir. Dua etmek her zaman için oldukça faziletlidir.

 

EN ETKİLİ BAĞLAMA DUASI

 

Sevgiliyi bağlamak için edilen en etkili bağlama duası muhakkak okunuşuna dikkat edilerek okunmalıdır. Arapça okunan bu duaları ezberlemek faydalı olacaktır. Bunun sebebi; Arapça’nın zor ve detaylı bir dil olmasından kaynaklanır. Söylenen her bir kelimede ufak hataların olması dahi duanın anlamı değiştirebilir. Birçok insan sevgiliyi bağlamak için en etkili bağlama duası okumadan önce okunuşunu bir hocadan öğrenmektedir.

SEVGİLİYİ BAĞLAMA DUASI

Sevgiliyi bağlama duası çok tesirlidir. Aynı zamanda hemen etki göstererek istenilen sonuçları vermektedir.

 

Sevgiliyi bağlamak için okunacak dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm.

 

En etkili bağlama duası, sevgiliyi bağlama duası, kocayı bağlama duası gibi birçok dua sitemizde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün konularda detaylı bilgi edinebilirsiniz.

EN ETKİLİ BAĞLAMA BÜYÜSÜ

En etkili bağlama büyüsü; sevdiğini kendine aşık etmek ve sevdiğini kendine bağlamak için yapılır. Bunun için gerekli olan malzemelerin temin edilmesiyle işleme geçilerek hızlı sonuçlar almak mümkündür.

 

En etkili bağlama büyüsü ritüeli pek kolay olmayan bir ritüeldir. Bunun uygulanabilmesi için bağlamak istenen kişinin, büyüyü yapan kişi ile aynı ortamda olması gerekir. Fakat bazı durumlarda aynı ortamda olmak pek mümkün olmaz. Bu sebeple, en etkili bağlama büyüsü yapımında o kişinin hayal ile canlandırılması şarttır. Bu hayal esnasında kesinlikle %100 inançlı olmak önem taşır. Konsantrasyon ve odaklanma üst seviyelerde olmalıdır. Gerekli özen gösterilmezse büyü hiçbir işe yaramaz.

 

En etkili bağlama büyüsünde büyülenecek olan kişiye fiziksel olarak yaklaşmalı ve bazı duaların yürekten okunması gerekir.

 

 

EVDE YAPILAN HIZLI BAĞLAMA BÜYÜSÜ

 

Evde hızlı bağlama büyüsü ile platonik olarak sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamanız mümkün kılınmaktadır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü yapımında ihtiyaç duyulan tek şey birtakım dualardır. Doğru ve eksiksiz bir biçimde dua okuma işlemlerinin tamamlanmasıyla istenen neticeler sağlanır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsü etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.

 

Bağlama duası okumadan önce abdest almış olmak gerekir.

Evde hızlı bağlama büyüsü yapmak için en önemli nokta; dualar okunurken bağlamak istediğiniz kişinin yüzünü hayal etmeniz gerekir. Kesin bir odak içerisinde yapılmalıdır. Abdestten sonra, bedende olduğu gibi akılda da bir arındırma sağlanmalıdır. Evde yapılan hızlı bağlama büyüsünde sevilen kişi net bir şekilde zihinde canlandırılmalıdır.

 

Ardından okunacak olan dua, sabah namazından sonra okunmalı ve 3 kez tekrar edilmelidir. Tam 2 ay boyunca okunmasında fayda vardır.

 

Hızlı Bağlama duası:

 

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

 

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

 

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

 

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

 

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

 

1 GÜNDE ETKİ EDEN BAĞLAMA DUASI

 

Çok kısa sürede bağlama sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir ritüeldir.

En tesirli bağlama büyüsü olarak da bazı kaynaklarda yer alır.

Sabah namazından sonra tam 111 defa tekrar edilmesi gerekir.

 

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

 

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

 

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

 

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun.

 

En hızlı bağlama duası, hızlı aşık etme duası, kendine aşık etme, kendine bağlama konuları ile ilgili bütün detaylar sitemizde yer almaktadır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve ünlü medyumuna ulaşabilirsiniz.

EN ÇABUK TUTAN 2 AŞK DUASI

Aşk duası, yüzyıllardan beri hemen her inanışta en çok okunan dualardandır. Bunun sebebi, insanlık tarihinin başlangıcından beri kadın ve erkek arasında yaşanan güçlü duygusal bağların giderek zayıflar hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. En çabuk tutan 2 aşk duası ile aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek ve aradaki muhabbeti artırmak mümkündür.

Tüm inanışlarda her duanın ve her manevi ritüelin birtakım uygulanış biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulanış biçimlerin tam ve doğru birbiçimde yapılması duanın tesiri açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

 

En çabuk tutan 2 aşk duasından yer alan aşk duaları okunmadan önce:

 

Aşk duaları mümkünse sabah namazından sonra ve gece yatsı namazından sonra okunmalıdır

Mutlaka abdest alınmış olmalı

Dua okunacak ortam havalandırılmalı ve kötü enerjilerden arındırılmalı

Beden temizliği kadar akıl ve zihin temizliği de çok önemli olduğundan aklı karıştıracak düşünceler içine girilmemeli

Niyet belirlenmeli

Niyet, iyi edilmiş olmalı ve kalbinin temiz olması gerekli

Niyet önce 3 kez içten söylenmeli ardından 3 kez sesli söylenmeli

Aşk duası okumaya geçmek için namazdan sonra kimse ile iletişime geçmemiş olmak gerekli

Yalnızca dileğe ve niyete odaklanılmalı.

 

EN ÇABUK TUTAN AŞK DUASI

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin

 

ANINDA ETKİ EDEN AŞK DUASI

 

Aşk duası, çok çeşitli olan ve amaca uygun bir şekilde okunması gereken dualardır. Duayı okumadan önce iyi bir şekilde niyet etmeyi unutmayın.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

 

Er rahman

Alleme lkur’ane.

Halekal insane.

Allemehul beyan.

Eş şemsu vel kameru bi husban.

Ven necmu veş şeceru yescudan.

Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

Ella tatğav fil mizan.

Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

Vel erda vedaaha lil enam.

Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Halekal’insane min salsalin kelfahhari.

Ve hale kalcanne min maricin min narin.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Mereclbahreyni yeltekıyani.

Beynehuma berzahun la yebğıyani.

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

 

 

Anında etki eden aşk duası, en çabuk tutan aşk duaları sayesinde sevilen, aşık olunan kişiyi kendine aşık etmek mümkündür. Sitemiz içerisinde yer alan tüm aşk dualarından faydalanabilirsiniz.

 

Aşk duası, bağlama duaları, aşk büyüleri, bağlama büyüleri gibi bilgi almak istediğiniz tüm konularda sitemiz üzerinden Türkiye’nin en güvenilir ve en ünlü medyum hocası ile iletişime geçebilirsiniz.

 

KARI KOCAYI BİRBİRİNE BAĞLAMA DUASI

Karı kocayı birbirine bağlama duası, günümüz dünyasında artan insan nüfusuna bağlı olarak yaşanan kafa karışıklığı sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilmekte ve olumlu etkileri ile dikkat çekmektedir. Eşler arasında evlilik boyunca yaşanan ciddi tartışmalar ve kavgalardan kaynaklı oluşan uzaklaşmalar, araya giren mesafe, karşılıklı ya da tek taraflı yaşanan duygu azalması gibi durumlarda iki tarafı da etki altına alarak evlilikleri düzelten ve hatta kurtaran bir duadır. Karı kocayı birbirine bağlama duası sayesinde yıkılmaya yakın birçok yuva kurtarılmış, boşanma davalarından geri dönülmüş, hane içi yaşanan olumsuzluklar ortadan kaybolmuştur.

 

Bir manevi uygulama olan karı kocayı birbirine bağlama duası genllikle evli kadınların tercih etmiş bir dua olsa da pek çok evli erkek ve bekar kadın/erkek tarafından da uygulanarak istedikleri amaca yönelik iyileştirmeler sağlamıştır.

 

Karı kocayı birbirine bağlayan dua, ilişkideki bireyler tarafından uygulanabilen bir dua olduğu gibi ilişki dışı kimseler tarafından da uygulanabilmektedir. Anne, kız kardeş, kaynana, baba gibi yakın akraba çevresi, çiftlerin mutlu olması ve onların hayrına olabilecek amaçlarla niyet ettikleri müddetçe karı kocayı birbirine bağlama duasının faziletlerinden faydalanabilmektelerdir. Bu tür dualar okunarak istenen sonuçlara çok kısa sürede ulaşıldığı bilinmektedir.

 

Karı Kocayı Birbirine Bağlama Duası (Esma)

 

Esmaül Hüsna bir zikir uygulamasıdır. Dileklerin ve isteklerin kabul görmesi için sıkça uygulanmaktadır. Bir diğer adı ile de muhabbet esması’dır. Bu manevi uygulamanın türlü türlü faziletlerinden nasiplenerek çok kısa zaman için karı kocayı birbirine bağlamak mümkündür. Bu uygulama neticesinde; karı koca arasında bulunan sevgi, aşk, sadakat bağları güçlenecek ve hiçbir zaman olmadığı kadar mesut olunan bir ilişki içine girilecektir.

 

Muhabbet esmasına başlamadan önce;

 

Beden temizliği muhakkak yapılmış olmalı ve gusül abdesti alınmış olmalıdır.

Muhabbet esması yapacak olan kişinin bulunduğu ortam aklanmış paklanmış temiz bir yer olmalıdır.

Ardından “YA VEDUD” esması tam 99 defa olacak biçimde zikredilmelidir.

Ya Vedud, Allah’ın isimlerinden biridir. Sevgi, sadakat, mutluluk, aşk gibi güzel anlamlar içermektedir.

Esmanın okunuşunun bitiminde Allah rızası için 2 rekatlık namaz kılınmalıdır.

Duada ve namaz esnasında yalnızca niyete odaklanılmalı kafayı karıştıracak şeyler düşünülmemelidir.

En temiz ve güzel duyguları barındırarak karı ya da kocanın merhamet, aşk duyması için duaya başlanır.

Bu esnada herhangi bir nizami duaya gerek yoktur. Kişinin içinden geldiği kadar ve içinden gelen duaları etmesi yeterlidir.

En son olarak “Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.” Okunur ve zikir uygulamasının sonuna gelinmiş olur.

 

 

Karı Kocayı Bağlamak için Edilen Niyet

 

Evli kişilerin zaman zaman yaşamış olduğu problemlerden kaynaklı birbirlerine olan ilgisizliklerinden birtakım manevi uygulamalara başvurması gereklidir. Bu uygulamalar yapılmadan önce edilen niyetler ise oldukça büyük önem taşımaktadır. Eşlerin bağlanması için okunacak dualara başlamadan önce edilmesi gereken niyetlerden biri:

“Yüce Allah’ım, Sen, Sonsuz Kudret Sahibisin. Şüphesiz benim de dileklerimi kabul etmek için kadirsin. Zaten dergahına yüce ve kutsal bir maksatla geldim. Eşimi kendime bağlamak için, dua etmek ve Sen den medet beklemek istedim. Sen, eşimin kalbini, ettiğim duaların hürmetiyle ve Ya Vedûd adının hürmeti ile bana geri çevir. Kalp merkezine beni yerleştir. Lütfen eşimi kendime bağlamak için ettiğim bu duanın yüzü suyu hürmetine bana ilk zamanlarda olduğu gibi, sevgi, muhabbet ve aşk beslemesini sağla. Amin”

 

 

 

Karı kocayı birbirine bağlama duası, kocayı bağlama duası, evlilik duası gibi bütün dualara sitemiz üzerinden ulaşabilir, Türkiye’nin en ünlü ve güvenilir medyumuna sitemiz üzerinden ulaşarak merak ettiğiniz bütün uygulamalar hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

 

Bağlanması Ve Sevmesi İçin Dua

Sevdiği insanın kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı 3000 defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur.
Okunacak dua budur:
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Sana Derin Bir Aşk İle Bağlanır

Celb-i muhabbet icin mahbubun niyetine gecede 213 kere “Ya Bariü” 287 defa “Ya Rauf” okunmak uzerine okunani derin bir sevgi ile okuyana baglar.

Eşin Ayrılmaması İçin Dua

lk gece 1000 kere 2.Gece 3000 kere 3.Gece 6000 kere YA VEDÜD oku ve her 100 kere aşağıdaki duayı oku ve bu duadan bir tane daha yazıp kapının kenarına as, yerleştir.

ALLAHÜMME YA VEDÜD YA VEDÜD YA VEDÜD YA ZEL ARŞİL MECİD YA MÜBDİ-U YA MUİYD YA FE’ALU LİMA YURİD ES ELÜKE Bİ NURİ VECHİKE VE SEYRANİ HÜBBİKE VE KULUBİ ENBİYAİKE VE EVLİYAİKE EN TELKİYE SECUCİN AHİN KECUCİN AHİN RECUCİN AHİN ŞECUCİN AHİN TECUCİN AHİN SECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİNZECUCİN AHİN DECUCİN AHİN ZECUCİN AHİN ĞECUCİN AHİN

Sevgilinin Bağlanması İçin Dua

Sevdiğini kendine bağlamak için 7 tane [ renkli ] ipek ipliğe 41 YASİN okuyup,sevdiğinin giysisinden alıp sararak mumla mühürle [ çok önemlidir,reçeteyi doğru kullanalım ] mühürleyip bir kara [ siyah ]naylon [ veya poşet ] içinde ve kara bir tas veya çanak [ neyin içine koyarsan kara yani siyah olmalı ] içinde göm [ eger evde gömersen en karanlık yer neresi ise oraya göm.] Sana deli gibi bağlanır,sensiz yaşıyamaz.

Sevdiğinizi Bağlama Duası

Sevdiğiniz Kişiyi Kendinize Bağlama Duası
Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak için gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çöküp oturarak 1000 defa ” la havle vela kuvvete illa billah’l aliyyi’l-azim ” okunur ve her 100 okumadan sonra

”allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef’al külle ma üriydü bihavlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah”okunur

bu şekilde 1000 okuma işlemi tamamlanır sonra kalkıp yine 2 rekat namaz kılınır ve namazdan sonra ellerini açıp

”allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u filane ( istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef’al küllema üriydü mine’l-hayri ve’la’mali’l-meşrüah.ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem
sübhane rabbike rabbbi’l-izzeti amma yasifün ve selamün ale’l-mürselün ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin” şeklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasıl olur.

bu işlem 1.veya 2. veya 3. de hasıl olmazsa 7 gece tekrarlanır sonra mutlaka olur

Gözü Senden Başkasını Görmez

ismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra 1 kere
Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır.